היינבב

םלשוה תילגנאב רתאה

התמחו הרדג

רתאו ריע

 םיפוסוליפ לש

תורפס ישנאו

ןושארה דומעל בושל

'סמ רקבמ התא
24/5/98 םוי זאמ

היתורוקמ רקחל, הקיתעה הרדג תודלותל שדקומ הז רתא
ויה היתונבו הינבמ םיבר .היבשות ייח רופיסלו
הזה םויה דע םירוכזו הקיתעה תעב םימסרופמ
, םימאונו םינוירוטסיהכ, םיפוסוליפו םיררושמכ
.תופשכמו םינעדמכ
ילש תויפוקשה ףסואמ םיקתעה םג ואצמת, הז רתאב
הרדג לש םיקיתעה םירתאה ינשב יתמליצ ןתוא
ילארשיה רתאבו סייק םוא לש ינדריה רפכב
.רדג-תמח לש
סילופ-הקדה רוזא לש תבשוחמ הפמ ואצמת, ןכ ומכ
ובתכנש םיקיתע םיטסקטמ םיעטק רחבמו
.ילש םוגרתב םלוכ -םוקמה יבשות ידי לע
ולכות התחתמ ווקב תנמוסמה הלימ לע וצחלת םא
הלימב ןמוסמה ןוידל רובעל וא הנומת חותפל
.רחא רתאל הליבומ ווקב תנמוסמה הלימ םיתעל -
לע ונייצתש יאנתב ונממ וקיתעתו הז ףסואמ ונהית
.הז רתאב םרוקמש קתעה

םיניינע ןכות

: הלא םיפוסוליפ לש םתדלומכ העודי התיה הרדג

: םש ודלונ ןכ ומכ

תובותכבו םיסוריפפב ורכזנו

   המצע רדג תמחב דמיל םעפ ןכ ומכ

לע םג םיפיעס ןלהל


הלחתהל בושל

םוקמה לש הרצק הירוטסיה

תירבמ קלח הרדג ריעה התיה תיטסינלהה הפוקתב
,םירעה רשע לש תירבכ העודיה ,תימוקמ תינווי
- Decapolis
(הנידמ ריע = סילופ ,רשע=הקד :תינוויב)
תיפרגואג תועמשמ תלעב הארנכ התיה וז תירב
תורזופמ ויה הירעו תויה דבלב תירחסמ
הניטסלפ-הירוס לכ לש בחר רוזא לע

הרדג השבכנ רוזאה לש תורחא תוינווי םירעכ
יאני רדנסכלא יאנומשחה ךלמה ידי לע
תולגל ואצי היבשותמ םיבר . (נהספל 104/3-76)
.הטמל םהב ןודנש םירפוסהמ קלח םג םהיניבו
לצא ריעה תודלות לע תצק םידמל ונא
והיתתמ ןב ףסוי.
סילופהקדה הררחוש נ"הספל 63 תנשב םלוא
לודגה סואיפמופ ידי לע
.תירבה ירע לש השדחה דוסיה תנשל הכפה וז הנשו
םיאנומשחה דגנ  תומחלמב הרדג העגפנו תויה
ותשקב יפל סואיפמופ ידי לע שדחמ התנבנ איה
הרדג שיא  Demetrius ררחושמה ודבע לש תשרופמה
ימורל רבע סואירטמד ןכמ רחאל
.סואיופמופ לש היינבה ישעממ קלח ןמימ הב -

השדחה תירבב םימעפ רפסמ ורכזנ סילופהקדה ירע
הרדג יריזח לע  עושי לש לשמהמ דחוימב העודי הרדג
תרנכה ךותל וצפקו (8, 28 יתמ) הער חור הסנכנ םבלבש
השגרג יריזח לע םג בותכ םינוש די יבתכב ךא

יגולואיכראה רתאה


Tread lightly, the next time you visit Hamat-Gader, there is more beneath your feet than the Kibbutz crocodiles.
הלחתהל בושל