תינווי היפוסוליפל אובמ 107.1110

תושיגב דחוימב דקמתיו ,תיברעמה היפסוליפה לש התישארב קוסעי סרוקה .וטסיראו ןוטלפא ,סטרקוס לש םייפוסוליפה תונויערבו

.תינווי היפוסוליפב אנדס 107.1111

.רועישב םידמלנה םיאשונה לע הרזחו לוגרית

םזיצירפמאו םזילנויצר 107.1120

תיעדמה הכיפהמה .18-הו 17-ה האמה לש השדחה היפוסוליפה לש דוסי יגשומ ,הזוניפש ,ץינביל ,טרקיד לש הרכהה תרות ,שדחה עדמה לש סוסיבה תונויסנו .םויו ילקרב ,קול

טנאק לש היפוסוליפל אובמ 107.1130

תישוח הסיפת .הרכהב ירוירפאה תייעב .םזילאירו םזילאדיא :וימדוקל תרוקיבה .ילסרבינואה רסומהו טנאק לש הקיתאה .םיהלא לש ומויק תחכוהל תרוקיבה .לכשו םזיצירפמאו םזילנויצר וא (107.1121) 'א השדח היפוסוליפ סרוקה :םדק תשירד (107.1120 .א 01)

תילמרופ הקיגול 107.1600

ינש ,תיב ירועיש .תוחכוהו םימגד,תילמרופ הפש - תילמרופ הקיגולל אובמ םיפסונ םיטרפ .הנדסל םג םשרהל שי .רטסמסה ףוסב ןחבמו רטסמסה ךשמב םינחבמ .הטיסרבינואה רתאב םיצרמ-םיסרוק עדימה תכרעמב

תילמרופ הקיגולב הנדס 107.1601

.תוחכונ תבוח ןיא .לוגרתו הרזח ,תולאש

תיתרוקיב הבישחו האירק 107.1610

.דבלב תולצבח תינכותל דעוימ ,יתרוקיב ןפואב בושלחו אורקל תלוכיה חותיפ

הרכהה תרות 107.2300

.הרכה תורוצ ,השוחתו הסיפת ,הרכהב הרוצו ןכות ?הרכהה יהמ ,הרכהה תויעב ינויע הבישחו תישעמ הרכה .ןותנה תייעב ,הרכהה תרוצ לש תירוטסיהה תוחתפתהה טסקט לש תכרדומ האירק םע םיבלושמ םירועישה .היגולוטנואל הרכה ןיב סחיה .ת .טנאקל אובמו םזיציריפמאו םזילנויצר ,ב+א השדח היפוסוליפ :םדק תושירד .םי

הקיתאל אובמ 107.2700

האמה לש היפוסוליפל דעו תינוויה היפוסוליפהמ ,רסומה תרותל ירוטסיה אובמ ,וסור ,סבוה ,וטסירא ,ןוטלפא לש תוירסומה םהיתושיגב ןודי סרוקה .םירשעה תא ריכנ ,הלא תוטישב ןויעה תועצמאב .סלורו השטינ ,לימ ,טנאק ,םוי .רסומה לש היפוסוליפב םייסיסבה םיגשומהו תונחבהה

הרכהה תרות 107.2301

היגולומטסיפאב תויזכרמ תויעבו ,תוירקיע תוירואית ,דוסי יגשומב ןויד ,לכש ,ןורכיז) העידיה תורוקמ ,תונקפס ,רייטג תיעב ,העידיה גשומ :תינרדומה ,(םזיטנרהוקו םזילנויצטדנואפ) תימיטסיפא הקצה (תודע ןתמ ,היצקפסורטניא .םזילנרטסקאו םזילנרטניא

תיטסינימפ היפוסוליפל אובמ:תינפוג ינא עמשמ תבשוח ינא 107.2120

ונויערו םיגשומ לש םכרעו םדיקפת ,םתועמשמ תא ריהבהל איה הז סרוק לש ותרטמ ידכ ךותו םהב יפוסוליפ ןויד ידכ ךות ,תיטסינימפה הירואיתב םיילטנמדנופ ת אלה יפוסוליפה חישה הבש ךרדה לומ תומיעו) בחרה יפוסוליפה חישב םתודקמתה תויביטקייבוס ":ןוגכ םיגשומ לע םשוי שגדה(ולא םיגשומ ןיבמ יטסינימפ ."םוקימ"ו "רדגמ" , "תינפוג

.רוב לומ ןייטשנייא - תינרדומ הקיסיפב תונויער 107.2590

תוסחיה תרות :20-ה האמה לש הקיסיפב תוירקיע תוכיפהמ יתשב דקמתי סרוקה קוסענו וללה תורותה יתש לש םייגשומה תודוסיה תא שיגדנ.םיטנווקה תרותו הקיסיפל ירשפא ןוויכ תוותהל הסננו הינשה םע תחא תובשייתמ ןה םאה :הלאשב 23.06.05 - 17.05.05 :םיאבה םיכיראתה ןיב קר םייקתי סרוקה.21-ה האמה לש .תילגנאה הפשב רבעוי סרוקה .12-ל 10 ןיב ד-ו 'ב ימיב ,עובשב םיימעפ

שפנה לש היפוסוליפל אובמ 107.2400

ויהי דיתעבש ןכתי םאה ?העדות ,שגר ,הבישח םהמ ?חומל שפנה ןיב סחיה והמ ?("םיבכוכ ןיב עסמ"מ "הטאד" ומכ) תוישממ תושפנ ילעב םייתוכאלמ םירוצי ,םזילאוד :שפנה לע תוירקיעה תויפוסוליפה תודמעה תא ןחבנ סרוקב .םזיביטנימילאו בושיחה תרות ,םזילנויצקנופ ,תוהזה תרות ,םזירויבהיב .תילגנאב האירק שרדית

וננמז תב היפוסוליפב םייזכרמ םיאשונו םיסכודרפ 107.2012

גיצהל :סרוקה תרטמ .(20-ה האמה) תינרדומ היפוסוליפל אובמ סרוק והז היפוסוליפ :םינושה היפוסוליפה ימוחתב םיסכודרפו םייזכרמ םיאשונ הקיגול ,הרכהה תרות ,שפנה לש היפוסוליפ ,ןושלה לש היפוסוליפ ,עדמה לש .הקיסיפטמו

תיטסינלהה היפוסוליפה 107.2113

לש ותומ ירחא ןוויב ומקש תויפוסוליפה שמח לש תיללכ הריקס הווהמ סרוקה .םייארוגתיפ-ואינהו ,םינקפסה ,םייארוקיפאה ,םייאוטסה ,םיניקניקה :וטסירא תירבעב םבור ,ולא תויפוסוליפמ םירחבנ םיקרפ טקל לע ססובמה סיפדתב שמתשנ .תונשרפ ינויד טקל סיפדתמו

תויתביס לע טנאקו םוי 107.2131

:םיפוסוליפה ינש ןיב היבגל תקולחמהו תויתביסה גשומ תגצהב ןודי סרוקה .םהיניב תקולחמה בושייב דקמתנ סרוקה תרגסמב .טנאקו םוי

עדמה לש הירוטסיהלו היפוסוליפל אובמ 107.2501

,םזילנויצר ,תויזיפטמה תוחנהה :הטישכ עדמהו עדמה לש היפוסוליפ יהמ .ןוטוינו ודרנואיל ,טרקד לש םירקחמב הלא לש םייולגו םזילאיר ,םזיצירפמא .היצקודדו היצקודניא ,יוסינה ,רבסהו הירואית ,עבט יקוח

םוימויה ייחב תושגר 107.2410

יתמו תושגר םיעיפומ יתמ ,שגר והמ :תושגר לש םייללכ םינויפאב קוסעי סרוקה ,האנק :ןוגכ תושגר לש יפיצפס חותינו תישגר הנווכהל םיכרד ,םימצעתמ םה .םינוגראב תושגרו טנרטניאב תושגר ,הטרח ,הבהא ,דיאל החמש

תינרדומה הקיסיפה לש היפוסוליפל אובמ 107.2510

.םיטנווקה תרות לשו תוסחיה תרות לש םיידוסיה תונורקעה תא גיצי סרוקה .הלא תורותל רשקהב תולועה תויגשומ תולאש רפסמב ןודנ ,ןכומכ

ירוביצ להנמו םיקסע תקיתאל אובמ 107.2710

הלאשב ןודנ סרוקב .םיחנומב הריתס אוה "םיקסע תקיתא" גשומהש םירובסה םנשי ,תנקתמ הילפא ,תינימ הדרטה ,םוסרפו רסומ :םיאבה םיאשונבו תויגוסבו וז .םזילטיפק לומ םזיסקמ ,דעס ,יוסמ ,חווידו תונשלמ ,קוחו םימס

םישדח םיירסומ םיסכודרפ 107.2721

.םהיתוכלשה תא ןחבנו רסומה תרותב םישדח םיסכודרפ ריכנ .תילגנאב האירק שרדית

וטסיראל הקיסיפטמה 107.2110

םירפסה ינשמ ארקנ :וירפס רוביחו וטסירא לצא יסיפטמה ןויערה תוחתפתהב ןודנ ןיב רשקל סחייתמ לודג 'א רפס .שדח ירבע םוגרתב הקיסיפטמה לש םינושארה סחיתמ ןטק 'א רפס :ןוטלפא דגנ ותרוקיב תא ללוכו הקיסיפטמהו הקיסיפה תויסיפטמה תוישוקה לע 'ב רפסב םג ןודנ ,ןכומכ .תמאה יוליגו יסיפטמה ןויעל .וטסירא לש תיגולוטנואה ותרות לע ןודנ 'ג רפסבו .וטסירא לש

תיתביבס היפוסוליפל אובמ 107.2714

יגולוקאה רבשמלו יתביבסה ןוידל תורושקה תויגוס ןווגמב קסוע סרוקה הביבסה ,םייחה ילעב תויוכז תודוא חישה לש יתטישו ירוטסיה ןויד חתפמו ,תיתביבס הקיתאל יזכרמ םוקמ שדקוי .הז חישב דוסיה יגשומ תריקס ךות ,עבטהו תובשחתה וא "תויוכז" תועיגמ ימלו םיבוטה םייחה ,עבטב םדאה לש ומוקימ .םזינימפ וקאו "תיתרבח" ,"הקומע" היגולוקא:ומכ םיאשונ םג ונודי.תירסומ

רואהנפוש רותרא לש היפוסוליפה 107.3132

הז רפס .האידיאכו ןוצרכ םלועה ,רואהנפוש לש ירקיעה ורפסב קוסעי סרוקה .הקיתאו הקיטתסא ,הקיסיפטמ םישרמ ןפואב תרשוקה תיפוסוליפ השיפת גיצמ ב םיילנויצר אל תודוסימ הקיפמ איהש הנבותב תדחוימ רואהנפוש לש היפוסוליפה תידניה הבישחל הלש הבריקבו הקושתו לבס ,תושגר לע המש איהש שגדב ,העדות .תיטסיהדובו

יעדמה רבסהה 107.3512

הנחבהב תודקמתה ךות םינוש םיטבהמ יעדמה רבסהה תונורקעב ןויד םייקי סרוקה מיש םע תוירוטסיה תואמגוד לע וססבתי םינושה םיחותינה .ןכות ןיבל הרוצ ןיב .הירואיתו קוח לש םמוקמ לע שגד ת

טפשמו רסומ היפוסוליפ 107.3713

לש ותדמעבו טפשמו רסומ ןיב סחיה לש םייטרואית םיטביה רפסמב ןודי סרוקה תומלידב סרוקה קוסעי ןכמ רחאל .קדצ ילוקיש לש םעבט יבגל ןוילעה טפשמה תיב הדלוה :לשמל ,ןוילעה טפשמה תיב קסע ןהבש תונוש תוירסומו תויפוסוליפ ןיד יקספ לש האירק לולכי סרוקה .ינמחנ תשרפו םייתד תושגרב העיגפ ,הלוועב .יתרוקיב חרואב םהב םינדה םייפוסוליפ םירמאמ ןכו ,הלא םיאשונב

עדמבו היפוסוליפב תועטה 107.3513

.לימו הזוניפש ,טרקד ,וטסיראב האירק ,תועטה תיעבב יפוסוליפ ןויד .יעדמה הרשקהב היעבה תניחב

תינווי היפוסוליפב םישדח םייוליג 107.3553

.תינווי היפוסוליפב םיעגונה הנורחאל ולגתנש םישדח םיטסקטב ןודנ 20 לש םיאצממב זכרתנ :סנסנרה תפוקת זאמ םיאצממה לע הרצק הריקסב חתפנ ףסואה ,יינברדמ יפרואה י"כ ,גרובסרטשמ סלקודפמא י"כ :תונורחאה םינשה .'וכו הדנאוניואמ תויארוקיפאה תובותכהו םואנולוקרהמ יארוקיפאה .דחוימ ןפואב רקחמ ידימלת ןיינעל יושע סרוקה

ןוטלפא לש תורוצה תרות האלה 107.3114

ןוטלפאל סדינמרפב םיטרפהו תורוצה תדרפה דגנ ולעוהש תורוקבב ןודנ דובאה ורוביח ידירשב ,ןכומכו ('נ-'מ ,לודג 'א םירפס) וטסיראל הקיסיפטמבו .וז היעבל תינרדומה תונשרפל דחוימב סחייתנ .תואדיאה לע ,וטסירא לש .ןוטלפא לש היפוסוליפב סרוק וא וטסירא לש היפוסוליפב סרוק :םדק יסרוק

םימדקתמל רסומ 107.3721

המכ ריכנ ךכ ידכ ךות ,(תימושייו תיטרואית) הקיתאב םיאשונ רפסמ ןחבנ .תיוושכעה תיטילנאה הקיתאב חתפמה תויומדמ .תילגנאב האירק שרדית .הצרמה רושיא וא ,הקיתאל אובמ סרוקה :םדק יאנת

.(םייפיצפס םיכיראתב רבעוי)וננמז תב הקיטתסאב םיאשונ 107.3810

,עבטב יפוי :וללכי םיאשונה .תונמואבו יפויב םיקסועה םייוושכע םיאשונ דמלנ .תילגנאה הפשב םייקתי רנימסה .דועו תונמואה לש העבט ,תונשרפ 'ב ימיב ,12.12.05 - 02.11.05 :םיאבה םיכיראתה ןיב קר םייקתי רנימסה .20-ל 18 תועשה ןיב 'ד -ו

.תינוויהו תיברעה היפוסוליפב תיחרזמה הבשחמה 107.3910

יגוה לע שגד םע תיברעה היפוסוליפב (הראהה) היצנימולאה תבשחמב ןודי סרוקה ,ןוטלפא לע שגד םע תינוויהו יברע ןבאו ידוארהוס ,אניס ןבא :ומכ תועד ןיב רשקהו םירבדה עבט תלאשל רשקב תודגונמ תודמע ןיב הרשפ ללוחל הנויסנב .םיהולאל םלועה

.הדירדמ דחפמ ימ 107.3140

תשולשב רתויב תועיפשמהו תוניינעמה תוירואיתה תחאל רהוצ חותפל :סרוקה תרטמ ורבסוי סרוקב .הדירד לש תינרדומ טסופה הירואיתה - םינורחאה םירושעה םה וב רשקהל תוסחייתה ךות הדירד לש ותרותב םייסיסב םיחנומ ורהבויו סרוקב תופתתשהה .הדירד דגנכ ולעוהש תורוקיב סרוקב ונחבי ,ןכומכ .םידקפתמ .םינודנה םיאשונל םאתהב גצות תיטנוולר היפרגוילבב .םדוק עדי תשרוד הניא

.יטתסאה טופישה 107.3812

ייבואה תלאשמ קתונמב ,יטתסא טופיש לש "ימינפ"ה ויפואב הליחתב ןודי סרוקה תא םיננוכמה וא םיביכרמה םירקטמרפה תא הלגנ .טופישה לש תויביטק ר לע .וננמז ינב םיטסקטב ןהו םייסאלק םיטסקסטב ןה ןויע ךות יטתסאה טופישה לש תויביטקייבואה תלאש סרוקה לש ינשה וקלחב ןודית ,ולא םיביכרמב ןוידה עק .וז הלאש ןורתפל תיטרואית תיתשת ןודית טרפבו יטתסאה טופישה

.היצינגוקו עונלוק 107.3412

וחה תא ןיבהל תשקבמה תיטתסא הירואית איה עונלוקה לש תיביטינגוקה הירואיתה סיסבב םידמועה םייביטינגוקה םינונגנמה תפישח תועצמאב תיעונלוקה היו ביטאראנ דוביעב ,תישגר הבוגתב ,הסיפתב םיברועמה ולא ןוגכ) עונלוקב הייפצה ינכדע עדיב ךכ םשל רזעינו ,וז הירואיתב קוסענ סרוקב.(תיביטקלפר הבישחבו י .תיעונלוקה הריציה בטיממ תואמגודבו ונלש םייביטינגוקה םינונגנמה תודוא

.דוסי יגשומ - יפוסוליפ ץועי 107.3400

וייחב תויסיסב תויגוס םע דדדומתהל םדאל רוזעל השיג אוה יפוסוליפה ץועיה תוירקיעה תטישבו םייזכרמה תונויערב ןודנ הז סרוקב .יפוסוליפ חיש תועצמאב .תיצועיי תרגסמב היפוסוליפה םושייל םויכ תומייקה

טיפרפמ םיאשונ 107.3191

רפסמ ןחבנ .םויכ יחה רתויב ןיינעמה ףוסוליפל םיבר ידי לע בשחנ טיפרפ קרד .רסומה תרותב רקיעב ,ותדובעמ םיאשונ .תילגנאב האירק שרדית

אפורה ולונודו םהרבא ןב יאתבש לש היפוסוליפה 107.3119

ןושארה יפוסוליפה אפייסל בשחנ רשא ינומכח ולונוד לש ורפסב ןודי סרוקה .תירישעה האמה ןמ תירבעב בתכנש

יקפירק תובקעב 107.3192

יקפירק לואש לש ינפהמה ורפסב ןויע ?ותוא אשונה רבדה ןיבל םש ןיב רבחמ המ ."תוחישקל רבעמ" :ורפסב סמוס טוקס ידי לע עצומה ךשמהבו "חרכהו תומש" ןושלה לש היפוסוליפבו הקיגולב עקר ,הז סרוקל הבוח תילגנאב האירק תלוכי .ץלמומ

.תיטסינימפ היפוסוליפב תויגוס 107.3180

קוסענ ראשה ןיב .תיטסינימפ היפוסוליפב םירמאמב ןודנו ארקנ הז סרוקב תאירק שרדית .ינותנאו רייאב ,זדרציר ,ןוסלוקינ ,סמדא ידומ , ןגיליגב .הבוח תילגנאב האירק תלוכי .עובשל עובשמ םירמאמ

.גנילש דעו טנאקמ ,ינמרגה םזילאידיאב עורה תיעב 107.3171

.תיטסילאידיאה היפוסוליפב עורו תוריח ןיב סחיבו עורה תיגוסב ןודי סרוקה .גנילשו דלוהנייר,טנאק :םיפוסוליפ השולשב רקיעב דקמתנ

.תיטסיטטסה הקינכמה לש םייגשומה תודוסיה 107.3552

.תיטסיטטסה הקינכמה לש םייגשומה תודוסיב םדקתמ רנימס (תויטסיטטסה) תויתורבתסהה תוחנהה תקדצה :ןוגכ תויזכרמ תולאשב ןודנ .תופסונ תולאשו רבעה תזיתופיה ,לווסקמ לש דשה .תילגנאב האירק תלוכי תשרדנ

תוירטנצורדנאה תלאשו היפוסוליפ 107.3051

ןוויכל הטומ וא ,תירדגימ הניחבמ תילרטינו תישונא איה היפוסוליפה םאה לש ןהיתודובעמ ראשה ןיב ארקנ ןוירינמסב ?תירטנצורדנא ונייהד ,ירבגה עובשמ םירמאמ תאירק שרדית סרוקה תרגסמב .ןיקואו זמאיליו ,ןוניקמ ,ןגיליג .סרוקב תופתתשה הצוחנו תילגנאב האירק תלוכי תשרדנ .עובשל

.תדה לש היפוסוליפב תויגוס 107.3920

ויפוסוליפ תוחכוה :םיירשפא םיאשונ .תדה לש היפוסוליפב םירחבנ םיאשונ ןויד םזיבטלרו םזילאיר ,םייתד םיגשומו הפש ,תיתדה הנומאה לש העבט ,לאה םויקל ת .םיירוביצה םייחב תדה לש המוקמ ,יתד םזילרולפ .תילגנאב האירק שרדית

.תויתוברת ברב תויגוס 107.3708

תויתוברת בר ,םהיניב חתמהו תויתוברת ברו םזילרביל ןיבש רשקב ןודנ סרוקב .עובשל עובשמ םירמאמ תאירק שרדית .ןונאקהו תויתוברת בר ,םזינימפו .סרוקב הליעפ תופתתשהו תילגנאב האירק תלוכי הצוחנ

.תוערו תובוט תודימ 107.3754

תוסחייתה ךות ,תוערו תובוט תודימ המכ לש ירסומה ןדמעמו ןעבטב ןודי סרוקה לש ןדמעמל המדקהב חתפי סרוקה .תירסומ היגולוכיספ לש םוחתב הפינעה תורפסל תונוכת ללכב שיה הלאשב ןוידבו תויירסומ תוירואית תרגסמביפוא תונוכת ,םימחר ,הוונע לש ירסומה םכרעו םתוהמ הבחרהב ונודיי ןכמ רחאל .הלאכ .'וכו תוירזכא ,תועיבצ

.תיטסיפוסה העונתהו ןוטלפא 107.3100

.תיטסיפוסה העונתה םע ולש תודדומתההו ןוטלפא לש םיגולאידב ןויד

.וננמז תב היפוסוליפב םימדקתמ םיאשונ 107.3054

יטנווקה תרות לשו תיטרפה תוסחיה תרות לש םיידוסיה תונורקעה תא גיצי סרוקה .הלא תורותל רשקב תולועה תויגשומ תולאש רפסמב ןודנ ,ןכומכ .ם .וננמז תב היפוסוליפב םייזכרמ םיאשונו םיסכודרפ :םדק סרוק

ושיו סטרקוס 107.3152

תודלותב רותיב תובושחה תוירסומה תפומה תויומדמ םייתשב קוסעי רנימסה ילאה יאו רותיווה ,הוונעה תודמעב דקמתנ .ושיו סטרקוס ,תיברעמה היפוסוליפה תויומדה תא וגיצהש םיקיתעה םיטסקטב קוסענ.הלא תויומד םע ורשקנש תונושה תו תויפוסוליפ תוחנהבו(המאתהב ,השדחה תירבהו ןוטלפא יבתכ ךותמ רקיעב) הלאה .הלא תויומדל סחיב (השטינ לשו רוגקריק לש הלא ןוגכ)רתוי תורחואמ

תיפוסוליפ הביתכל הנדס 107.4001

.היפוסוליפב םירצק םירמאמ לש הניחבו הביתכ .גוחה ידימלתל קר דעוימ סרוקה

'א קלח - יתקלחמ רנימס 107.4098

רק םיתיעל ,היפוסוליפב םינווגמ םיאשונו תויעב לע תואצרה תונתינ וז תרגסמב לאה תואצרהה תורידת .םלועבו ץראב תורחא תואטיסרבינואמ םירקוח ידי לע תובו ארקנ וב שגפמ םייקתי האצרה וב ןיאש עובשב .םייעובשב םעפ ללכ ךרדב איה ה .תויופצה תואצרהב םירושקה םירמוחב ןודנו .ןויצ תלבק ךרוצל םירטסמסה ינשב תופתתשה תבוח תמיק

'ב קלח - יתקלחמ רנימס 107.4099

רק םיתיעל ,היפוסוליפב םינווגמ םיאשונו תויעב לע תואצרה תונתינ וז תרגסמב לאה תואצרהה תורידת .םלועבו ץראב תורחא תואטיסרבינואמ םירקוח ידי לע תובו ארקנ וב שגפמ םייקתי האצרה וב ןיאש עובשב .םייעובשב םעפ ללכ ךרדב איה ה .תויופצה תואצרהב םירושקה םירמוחב ןודנו .ןויצ תלבק ךרוצל םירטסמסה ינשב תופתתשה תבוח תמיק

רמג תודובע תנדס 107.4002

.הזתה תביתכבו רקחמ תועצה תנכהב עייסל הנדסה תרטמ

טפשמו רסומ היפוסוליפ 107.4713

לש ותדמעבו טפשמו רסומ ןיב סחיה לש םייטרואית םיטביה רפסמב ןודי סרוקה תומלידב סרוקה קוסעי ןכמ רחאל .קדצ ילוקיש לש םעבט יבגל ןוילעה טפשמה תיב הדלוה :לשמל ,ןוילעה טפשמה תיב קסע ןהבש תונוש תוירסומו תויפוסוליפ ןיד יקספ לש האירק לולכי סרוקה .ינמחנ תשרפו םייתד תושגרב העיגפ ,הלןןעב .יתרוקיב חרואב םהב םינדה םייפוסוליפ םירמאמ ןכו ,הלא םיאשונב

עדמבו היפוסוליפב תועטה 107.4513

.לימו הזוניפש ,טרקד ,וטסיראב האירק ,תועטה תיעבב יפוסוליפ ןויד .יעדמה הרשקהב היעבה תניחב

תינווי היפוסוליפב םישדח םייוליג 107.4553

.תינווי היפוסוליפב םיעגונה הנורחאל ולגתנש םישדח םיטסקטב ןודנ 20 לש םיאצממב זכרתנ :סנסנרה תפוקת זאמ םיאצממה לע הרצק הריקסב חתפנ ףסואה ,יינברדמ יפרואה י"כ ,גרובסרטשמ סלקודפמא י"כ :תונורחאה םינשה .'וכו הדנאוניואמ תויארוקיפאה תובותכהו םואנולוקרהמ יארוקיפאה .דחוימ ןפואב רקחמ ידימלת ןיינעל יושע סרוקה

ןוטלפא לש תורוצה תרות האלה 107.4114

ןוטלפאל סדינמרפב םיטרפהצ תורוצה תדרפה דגנ ולעוהש תורוקבב ןודנ דובאה ורוביח ידירשב ,ןכומכו ('נ-'מ ,לודג 'א םירפס) וטסיראל הקיסיפטמבו .וז היעבל תינרדומה תונשרפל דחוימב סחייתנ .תואדיאה לע ,וטסירא לש

םימדקתמל רסומ 107.4721

המכ ריכנ ךכ ידכ ךות ,(תימושייו תיטרואית) הקיתאב םיאשונ רפסמ ןחבנ .תיוושכעה תיטילנאה הקיתאב חתפמה תויומדמ .תילגנאב האירק שרדית .הצרמה רושיא וא ,הקיתאל אובמ סרוקה :םדק יאנת

.(םייפיצפס םיכיראתב רבעוי )וננמז תב הקיטתסאב םיאשונ 107.4810

,עבטב יפוי :וללכי םיאשונה .תונמואבו יפויב םיקסועה םייוושכע םיאשונ דמלנ .תילגנאה הפשב םייקתי רנימסה .דועו תונמואה לש העבט ,תונשרפ 'ב ימיב ,12.12.05 - 03.11.05 :םיאבה םיכיראתה ןיב קר םייקתי רנימסה .20-ל 18 תועשה ןיב 'ד -ו

.תינוויהו תיברעה היפוסוליפב תיחרזמה הבשחמה 107.4910

יגוה לע שגד םע תיברעה היפוסוליפב (הראהה) היצנימולאה תבשחמב ןודי סרוקה ,ןוטלפא לע שגד םע תינוויהו יברע ןבאו ידוארהוס ,אניס ןבא :ומכ תועד ןיב רשקהו םירבדה עבט תלאשל רשקב תודגונמ תודמע ןיב הרשפ ללוחל הנויסנב .םיהולאל םלועה

.הדירדמ דחפמ ימ 107.4140

תשולשב רתויב תועיפשמהו תוניינעמה תוירואיתה תחאל רהוצ חותפל :סרוקה תרטמ ורבסוי סרוקב .הדירד לש תינרדומ טסופה הירואיתה - םינורחאה םירושעה םה וב רשקהל תוסחייתה ךות הדירד לש ותרותב םייסיסב םיחנומ ורהבויו סרוקב תופתתשהה .הדירד דגנכ ולעוהש תורוקיב סרוקב ונחבי ,ןכומכ .םידקפתמ .םינודנה םיאשונל םאתהב גצות תיטנוולר היפרגוילבב .םדוק עדי תשרוד הניא

.יטתסאה טופישה 107.4812

ייבואה תלאשמ קתונמב ,יטתסאה טופישה לש"ימינפ" ויפואב הליחתב ןודי סרוקה תא םיננוכמה וא םיביכרמה םירקטמרפה תא הלגנ .טופישה לש תויביטק ר לע .וננמז ינב םיטסקטב ןהו םייסאלק םיטסקסטב ןה ןויע ךות יטתסאה טופישה לש תויביטקייבואה תלאש סרוקה לש ינשה וקלחב ןודית ,ולא םיביכרמב ןוידה עק .וז הלאש ןורתפל תיטרואית תיתשת ןודית טרפבו יטתסאה טופישה

.היצינגוקו עונלוק 107.4412

וחה תא ןיבהל תשקבמה תיטתסא הירואית איה עונלוקה לש תיביטינגוקה הירואיתה סיסבב םידמועה םייביטינגוקה םינונגנמה תפישח תועצמאב תיעונלוקה היו ביטאראנ דוביעב ,תישגר הבוגתב ,הסיפתב םיברועמה ולא ןוגכ) עונלוקב הייפצה ינכדע עדיב ךכ םשל רזעינו ,וז הירואיתב קוסענ סרוקב.(תיביטקלפר הבישחבו י .תיעונלוקה הריציה בטיממ תואמגודבו ונלש םייביטינגוקה םינונגנמה תודוא

.דוסי יגשומ - יפוסוליפ ץועי 107.4400

וייחב תויסיסב תויגוס םע דדדומתהל םדאל רוזעל השיג אוה יפוסוליפה ץועיה תוירקיעה תטישבו םייזכרמה תונויערב ןודנ הז סרוקב .יפוסוליפ חיש תועצמאב .תיצועיי תרגסמב היפוסוליפה םושייל םויכ תומייקה

'א קלח - השדח היפוסוליפב תורחבנ תויגוס 107.4161

ל ותלוכיו ינאיזטרקה וטינגוקה .1 :ולא תויגוסב קימעמ ןוידב דקמתי הז סרוק תנשמב דיחיה לש ורשואו תוטרפתהה תיעב .2 .וילע ליטה טרקידש תולטמב דומע תינקינרפוקה הכיפהמה .4 ףוסבלו םוי תרותב תישיאה תוהזה תיעב.3 .הזוניפש יתנש וניה סרוקה .טנאק לש הרכהה תרותב תילאטנדניצסנארטה היצקודדהו .היפוסוליפב ןושאר ראות שרדנ ,ר"דו א"מ ידימלתל קר דעוימו

'ב קלח - השדח היפוסוליפב תורחבנ תויגוס 107.4162

.םירטסמסה ינשב ףתתשהלו םשריהל הבוח ,'א רטמסמ סרוקל ךשמה הווהמש הרוק

'א קלח - שפנהו ףוגה תיעב 107.4452

.ונימי דעו הזוניפשמ וז דוסי תיגוסב ןוידה לש תויזכרמ תודמעב דקמתי סרוקה דוסי לע היגוסה םע ירמגל השדח תודומתה סרוקה יפתתשמ ונחבי רקיעב ךות להנתי סרוקה .הצרמה רצי התואש "םזילאטנמננפ": תארקנה השדח הקיסיפטמ קיב הדמע טקונהו תרחא וא וז הדמעל בייחתמ ונניאש ,חותפ יפוסוליפ ןויד ידכ .היפוסוליפב ןושאר ראות שרדנ.היעבה םע תודדומתה לכל סחיב הקימעמו תיתרו

'ב קלח -שפנהו ףוגה תיעב 107.4453

.םירטסמסה ינשב ףתתשיהלו םשריהל הבוח ,'א רטסמסמ סרוקל ךשמה הווהמש סרוק

עדמו תד 107.4921

אשונב קוסענ .םהיניב רשקה לש תונושה תויורשפאהו עדמו תד ןיב סחיה לע ןויד ,עדמב תוילנויצר יאו הנומא .תיעדמ הנמאה תמועל תיתד הנומא :ןוגכ םי איתל תורשפאה ,תדה לש םיינויצולובא םירבסה ,תוישונא תויבטינגוק תויולבגומ .דיתעב תילבולג היגולו .תילגנאב האירק תשרדנ

אפורה ולונוד ,םהרבא ןב יאתבש לש היפוסוליפה 107.4119

ןושארה יפוסוליפה אפייסל בשחנ רשא ינומכח ולונוד לש ורפסב ןודי סרוקה .תירישעה האמה ןמ תירבעב בתכנש

טיפרפמ םיאשונ 107.4191

רפסמ ןחבנ .םויכ יחה רתויב ןיינעמה ףוסוליפל םיבר ידי לע בשחנ טיפרפ קרד .רסומה תרותב רקיעב ,ותדובעמ םיאשונ .תילגנאב האירק שרדית

יקפירק תובקעב 107.4192

יקפירק לואש לש ינפהמה ורפסב ןויע ?ותוא אשונה רבדה ןיבל םש ןיב רבחמ המ ."תוחישקל רבעמ" :ורפסב סמוס טוקס ידי לע עצומה ךשמהבו "חרכהו תומש" ןושלה לש היפוסוליפבו הקיגולב עקר ,הז סרוקל הבוח תילגנאב האירק תלוכי .ץלמומ

.תיטסינימפ היפוסוליפב תויגוס 107.4180

קוסענ ראשה ןיב .תיטסינימפ היפוסוליפב םירמאמב ןודנו ארקנ הז סרוקב תאירק שרדית .ינותנאו רייאב ,זדרציר ,ןוסלוקינ ,סמדא ידומ , ןגיליגב .הבוח תילגנאב האירק תלוכי .עובשל עובשמ םירמאמ

.גנילש דעו טנאקמ ,ינמרגה םזילאידיאב עורה תיעב 107.4171

.תיטסילאידיאה היפוסוליפב עורו תוריח ןיב סחיבו עורה תיגוסב ןודי סרוקה .גנילשו דלוהנייר,טנאק :םיפוסוליפ השולשב רקיעב דקמתנ

.תיטסיטטסה הקינכמה לש םייגשומה תודוסיה 107.4552

.תיטסיטטסה הקינכמה לש םייגשומה תודוסיב םדקתמ רנימס ,(תויטסיטטסה) תויתורבתסהה תוחנהה תקדצה :ןוגכ תויזכרמ תולאשב ןודנ .תופסונ תולאשו רבעה תזיתופיה ,לווסקמ לש דשה .תילגנאב האירק תלוכי תשרדנ

תוירטנצורדנאה תלאשו היפוסוליפ 107.4051

ןוויכל הטומ וא ,תירדגימ הניחבמ תילרטינו תישונא איה היפוסוליפה םאה לש ןהיתודובעמ ראשה ןיב ארקנ ןוירינמסב ?תירטנצורדנא ונייהד ,ירבגה עובשמ םירמאמ תאירק שרדית סרוקה תרגסמב .ןיקואו זמאיליו ,ןוניקמ ,ןגיליג .סרוקב תופתתשה הצוחנו תילגנאב האירק תלוכי תשרדנ .עובשל

.םיללוכה תיעבו םצעה תרות :הקיסיפטמב תויגוס 107.4251

מה דוסיה יגשוממ םיינשב יוושכעה ןוידה תודוסי תא ריכהל :הניה רנימסה תרטמ .ללוכה גשומו 'םצעה גשומ :תיסיפטמה הבישחה תרוסמב םייזכר .היווהה עבט לש יסיפטמה רוריבה דקומב םה הלא םיגשומ .סרוקב ףתתשהל תנמ לע היפוסוליפב ןושאר ראות שרדנ

.תויתוברת ברב תויגוס 107.4708

תויתוברת בר ,םהיניב חתמהו תויתוברת ברו םזילרביל ןיבש רשקב ןודנ סרוקב .עובשל עובשמ םירמאמ תאירק שרדית .ןונאקהו תויתוברת בר ,םזינימפו .סרוקב הליעפ תופתתשהו תילגנאב האירק תלוכי הצוחנ

.תוערו תובוט תודימ 107.4754

תוסחייתה ךות ,תוערו תובוט תודימ המכ לש ירסומה ןדמעמו ןעבטב ןודי סרוקה לש ןדמעמל המדקהב חתפי סרוקה.תירסומה היגולוכיספה לש םוחתב הפינעה תורפסל תונוכת ללכב שיה הלאשב ןוידבו תויירסומה תוירואיתה תרגסמב יפוא תונוכת ,םימחר ,הוונע לש ירסומה םכרעו םתוהמ הבחרהב ונודיי ןכמ רחאל .הלאכ .'וכו תוירזכא ,תועיבצ

.תיטסיפוסה העונתהו ןוטלפא 107.4100

.תיטסיפוסה העונתה םע ולש תודדומתההו ןוטלפא לש םיגולאידב ןויד

.וננמז תב היפוסוליפב םימדקתמ םיאשונ 107.4054

יטנווקה תרות לשו תיטרפה תוסחיה תרות לש םיידוסיה תונורקעה תא גיצי סרוקה .הלא תורותל רשקב תולועה תויגשומ תולאש רפסמב ןודנ ,ןכומכ .ם .וננמז תב היפוסוליפב םייזכרמ םיאשונו םיסכודרפ :םדק סרוק

ושיו סטרקוס 107.4152

תודלותב רותיב תובושחה תוירסומה תפומה תויומדמ םייתשב קוסעי רנימסה ילאה יאו רותיווה ,הוונעה תודמעב דקמתנ .ושיו סטרקוס ,תיברעמה היפוסוליפה תויומדה תא וגיצהש םיקיתעה םיטסקטב קוסענ.הלא תויומד םע ורשקנש תונושה תו תויפוסוליפ תוחנהבו(המאתהב ,השדחה תירבהו ןוטלפא יבתכ ךותמ רקיעב) הלאה .הלא תויומדל סחיב (השטינ לשו רוגקריק לש הלא ןוגכ)רתוי תורחואמ

רקחמ תודובע תנדס 107.5001

.רקחמ תועצה תביתכ תארקל םתדובע תא טרוטקודה ידימלת וגיצי סרוקב .גוחה ידימלתל קר דעוימ סרוקה