Internet Edition
Ha'aretz
Internet Edition 2000 ראורבפב 4 ,ס"שת טבשב ח"כ ישיש םוי
   


SectionsAdvertise


ןורטאיתה לש יטסימרופנוקה וביט לע
,"יטילופה ןורטאיתה" ורפסב זוע םהרבא רמוא ,ןורטאיתה
תינמז-ובה םתוחכונל תודוה תמייקה הדיחיה תונמאה אוה
ללכ ךרדב רזגנ ינורטאיתה השעמהש ךכ ,הינעמנ לש
םהיניב םכסומה לע רומיש לש גוסמ ,םיפוצה תמכסהמ


רואל קחצי

תטיסרבינוא לש םירפס תאצוה ,זוע םהרבא תאמ ,יטילופה ןורטאיתה
םידומע 380 ,ןתיב הרומז / הפיח
האירק אורקל תורשפאבו יטילופה ןורטאיתב בהואמ זוע םהרבא
רנא'זמ ,הפוקתל הפוקתמ רבוע אוה .ןורטאיתה תונמא תא תיטילופ
דיוצמ אוהש םוצעה עדיה לכמ תולדל ידכ ,יאזחמל יאזחממ ,רנא'זל
ןורטאית :ןורטאיתב אצומ אוהש תוירקיעה תויורשפאה שולש תא וב
,תמאה ןעמל ,יל רסח .האובנ ןורטאיתו האחמ ןורטאית ,רמשמה
תא ,זוע לש ותעד לע תלבקתמ הניאש תורשפאכ םג ולו ,ררבל ןויסינ
זוע רקוסש םייברעמה םינורטאיתה וחתפתה םהבש םינושה םינפואה
םיגוס ודילוה םג ךכ םושמו ,(יברעמה ןורטאיתב קר קסוע אוהו)
.תיטילופ המרדו המרד לש םינוש

תיטילופ היצפוא רותבש ףא ,(תיקלטיאה וא) תינמרגה ריעה ,לשמל
הילטיאב םג ,רתוי הברה רחואמ הדילוה ,םואלה תנידמ ינפמ הסרהנ
.רתוי םיישפוח ,רתוי םיחותפ םיינוריע תוארטאית ,הינמרגב םגו
וחמצ םינמרגה רדניבספ וא יקלטיאה ופ ויראדש אוה הרקמ םאה
תוארטאיתהש אוה הרקמ םאה .םייאמצעה ,םיינוריעה ,וללה תוארטאיתב
םאה ?הנוש תינרדומ תואזחמ ודילוה תפרצ וא הילגנא לש םיימואלה
ןחלוש לע ולוכ ךומס "ינוריע ןורטאית" ונלצא יורקה ףולבה
?שממ לש תיטילופ תואזחמ דילוהל לשכנ אל ,ןוטלשה

תורוצב רבעש המב רמולכ ,"ימואל"ה לדומב קפתסמ ,רבכ רומאכ ,זוע
.(יסורה םג תמיוסמ הדימבו) ילגנאהו יתפרצה ןורטאיתה לע תונוש
המרדה (הדומ ינא ,םמעשמו) טרופמ רואיתמ רתוי הברה ול הבושח
םינוש םייוליג לעב ,ולשמ םייאמצע םייח לעב קתרמ גשומכ תיברעמה
הכירצ הניא ריפסקייש ליבשב זועל שיש המחה הניפה .תונוש תופוקתב
םלועב םויה םיליעפה םיגולוריפסקיישה יבושחמ אוה זוע .עיתפהל
חונזל ותוא םיתפמ תיריפסקיישה המרדה לש םיקומעה םימה יכ המדנו
.וניינעל רתוי תובוטה תואמגודה תא םג

.רומישה לש וימוחתב שחרתמ ,זוע רמוא ,ינורטאיתה השעמה לש ובור
תינמז-ובה םתוחכונל תודוה תמייקה הדיחיה תונמאה אוה ןורטאיתה
ךרדב רזגנ ינורטאיתה השעמהש ךכ .(לוחמה םג אוה הזכ) הינעמנ לש
םא .םהיניב םכסומה לע רומיש לש גוסמ ,םיפוצה תמכסהמ ללכ
םויקה ןפואמ עבונ ןיינעה ,ורקיעב יטסימרופנוק אוה ןורטאיתה
תבלעה' אלא הניא ינורטאיתה עוריאה לש ותנווכ לכ םא םג" :ולש
םיארחאה םיעצבמהו םירצויה לע ,(הקדנה רטפ לש והזחמ םשכ) 'להקה
"בלענ תויהל ותונוכנב הליחת להקה תא ענכשל המישמה תלטומ ול
תעדב תאזה תונמאה תולת לש הכוראה הירוטסיהה ,ןאכמ .(111 'מע)
רמשמה וביט תא לכמ בוט ריבסהל רשפא ןאכמ .חוכב ,תוכמסב ,להקה
.ןורטאיתה לש

לש האיש .יטונפיהה ןורטאיתה אוה רומיש לש דואמ דחוימ גוס
םינומהה תאמ ,הרשע-עשתה האמה לש תיקוחה התב) תאזה העפותה
.("חוכ"ב םלוכל ןורטאית קוושל התסינש הנושארה האמה ,הנושארה
לש הזונפיהה .רנגאו דראכיר ןבומכ אוה תאזה העפותה לש האיש
לש ,זוע ןעוט ,רתוי הבחרה העפותה ןמ קלח אוה ולש ןורטאיתה
.שדחמ סותימה תטלשה ,תוריתסה שוטשט

םה םיקוסע המכ דע "םיעדוי םניא" םיבר םיאזחמש הדבועל רע זוע
,םדקתמ והשמ םהלש ןורטאיתהמ ץלחל םישקבמ םה רשאכ אקווד ,רומישב
תא לבא .ןסביא לש םייתרבחה ויתוזחמ םה הבוט המגוד .ררחשמ וא
תועצמאב אקווד רומיש) יגולואידיא לשכ לש תושרפב ונוה רקיע
דחא" ,לשמל .םיילארשי תוזחמ לע וינוידב זוע השוע ("תרוקיב"
רוגסה לגעמה ןמ טלמנ הזחמה ןיא תעדמ אלש" :שברב ינב תאמ "ונלשמ
יתלבה וא ןווכמה) יטילופה וכרע ןודינ ךכבו ,המואה סותימ לש
.(158 'מע) "הילכל (ןווכמ

לשכה ןיב לדבהה , שברב לש והזחמב הפיה ןוידל דובכה לכ םע
לש יגולואידיאה לשכל ,זוע לש ותטישל ,הזה הזחמה לש יגולואידיאה
לשב אקווד תוריתס יאלמ ןסביא לש ויתוזחמ .דואמ הנוש - ןסביא
החרט תרוקיבהש תומוקמב הלגתמ םתונרמשש הדבועה .יטמרדה םחוכ
,השאה רורחשל קבאמה) "ךרדה תצירפ" תא אקווד שיגדהל ללכ ךרדב
,שברבל דוגינב ,ןסביא .ןסביא לש המצועה תא הריבסמ הניא ,(לשמל
ותואש םלועה תוטטומתהמ דחפ אל ,םילארשיה םזילאירה יאזחמל וא
םלועה תא ליצהל שקיב אל עגרל ,(וחוכ תא דבאמ באה ובש םלוע) הדב
תאזה הניחבה ןמ ."דמעמה" וא ,"המואה" וא "ןוחטיבה" םשב הזה
ןאכמ ."םייתרבחה" ויתוזחמב םג קהבומ יגארט יאזחמ אוה ןסביא
.(לשמל ,"באה-םש" תוטטומתה ינפמ) דחפב ססובל גונעתהמ ,זעה וחוכ

ןורטאיתל ,ןבומכ ,שדקומ רפסב ןוידה ןמ דבכנ קלח ,ךכ וא ךכ
יגולואידיאה רסמה תצירפ ידי לע תחא הנועבו תעב רדגומ"ה ,ררועמה
בוציעל תושדח תושיג ידי לע ןהו ילאיצנטופה ולהק לע לבוקמה
האמה לש תבאוכה הריזה יהוז .(171 'מע) "ינורטאיתה עוריאה
דובעל וצלאנש םילודג ןורטאית ירצוי לש הרוש ריכזמ זוע .םירשעה
וחרט אל רמשמה ןורטאיתה יאזחמש ךרדה תא אוצמלו הרוזנצ תחת
םיווק חתומו הווההמ זוע אצוי הזה קרפב םג .ףוקעל םיחרוט םניאו
לא הרזחבו תינתבזילאה הילגנא לא םשמו סנפוטסירא לש הנותא רבעל
יטילופה ןורטאיתה םג ויתובקעבו ראמייו לש יטילופה ןורטאיתה
.תירבה תוצראב םיששה תונש לש סיוגמהו

ןיב םימייקה םיחתמהו םירשקה תא םג זוע רקוס הזה רשקהב
ןורטאיתב םזינימפה לש תוליעפה רכ .הנגפההו לאוונרקה ,ןורטאיתה
וללה םיטביהה תא חינזמ וניא זוע לבא ,דרפנ רפסל אשונ שמשל לוכי
הראה תולעב םישנ ךל ןיאש ,איה תמאה .ורפס לש דחא קרפ אל ףאב
ןיא יכ "דחא ריהב םוי" תולגמה ,תוינקחשמ רתוי הקומע תיטסינימפ
לבוס ררועמה ןורטאיתה ,םלואו .הזה םלועב םישנל םידיקפת יד
ויפכ ריצי ונניאש המל ףופכ ,םלועב יולת אוה .זוע רובס ,היעבמ
ןכלו ,"ידמ יטילופ" תויהל אלא הרירב ול ןיא ,תורחא םילמב .ולש
ןוציח םלוע םע תודדומתה לש תולבגומל וא ,ןולשכל ןודינ אוה
.(223 'מע) המיבל

ןורטאיתה אוה ןורטאיתה יגוס לכמ רתוי זוע לע בוהאה ןיינעה
האירק לש ךכ לכ הנושה תיתונמאה היווחה הלוכי ןאכ .יאובנה
הרוצה" .הבוטה התוחא תא ןורטאיתב הייפצב אוצמל תורפס תריציב
.ינורטאיתה עוריאה לש עגרו עגר לכב חוכב היובח המלשה תיתונמאה
םשגתהלמ הקוחרה תפקשמ תיטתופיה תינבת התוא ,תאזה היובחה הרוצה
"ינורטאיתה הווהה יעגר ךותב דיתעהו רבעה תא תללוכ ,המיבה לע
זוע בהוא המכ דע החיכומ ןימינב רטלאו לש וז ןושל ,ןכא .(124-5)
,ותניחבמ ,יאובנה ןורטאיתה .יגארטה ,קומעה ,יניצרה ןורטאיתה תא
לש ונושלב) תולגתהה תולובג לא ונתוא ליבומה ,ףוע היבגמה הז אוה
יאובנה חוכה םג יוצמ ןאכ .הידגרטה לש תלצאנה היווחה לא ,(זוע
ולו ,תיאובנה תיטמרדה הרידחה" .בוטה יטילופה יאזחמה לש לודגה
לש האופקהו תיתימה ותימדת ירוחאמש קמועה ינבמ לא ,דבלב תיעגרה
ךרד ןהמ ןיאש תושדח תוביטקפסרפ ונינפב התליג תומכסומה םלוע
.(226 'מע) "הרזח

הניק הלוכ לכש וז הרוצ םאה ?תיטילופ תויהל הלוכי הידגרטה םאה
סייגמ זוע ?תיטילופ תויהל הלוכי ,תוקרפתה לע ,תוטטומתה לע
:סמאיליו דנומייר ,עדונה ישלווה טסיסקרמה רקבמה תא ותרזעל
,רדס-יאה רורשיא הנניא ,רתויב קומעה הנבומב ,תיגרטה הלילעה"
,תיללכ איה וז הלילע ונלש וננמזב .ונורתפו ותנבה ,ותייווח אלא
השועה יתדבועה רדס-יאה תא תוארל ונילע .הכיפהמה אוה רוגשה המשו
לא תונפתהל זוע לוכי ןאכ .(235 'מע) "תיחרכהל הכיפהמה תא
ןכא זוע .טכרב ,האובנה לש רתויב תקהבומה תיטילופה תואזחמה
הרושל ומכ ,"םיטקננה םיעצמאה" טכרב לש והזחמל קתרמ ןויד שידקמ
הריכמ תיברעמה המרדהש םילועמה ןמ ,םייטקלאיד תוזחמ לש המלש
,"ןאו'צסמ הבוטה שפנה" ,"יטמו הליטנופ" ,"ינוגהמ") יאדווב
.("ואילילג"

שוביכב וקסעש תוזחמל יאובנה ןורטאיתה לש רשקהב שדקומ דרפנ קרפ
לושכמה תא דח למזיאב חתנל ביטימ זוע .שוביכה דגנ קבאמבו
."ינויצה רפיסה" ול ארוק אוהש המ לש וחתפל בצינה יגולואידיאה
חוכיו ןיבל ,םרקיעב םייטתסא םינוידמ דחה רבעמה טלוב ןאכ םג
רמול המ הברה שי יכ חוטב וניא ומצע זועש םיאזחמ םע יגולואידיא
."םתאובנ" לש יגולואידיאה דממה ןמ דבל ,םתריצי לע
םייטילופה םיטרבקה ןיב זוע לש רושיקה אב םג ןאכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
רשאכ זוע םהרבא קדוצ .העווזה תוזחמלו ולש תוידמוקל ,ןיול לש
יטמרדה םזילאנרו'ז-וטופה לש "תויטילופ"ב ףויזה תא ףשוח אוה
ךרכ ונלש םירפסה ףדמ לא ףסונ אל בר ןמז רבכ .םויה לש ןורטאיתב
.הזה רפסה ומכ תונבותו עדי ריתע

04/02/2000 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ ©

תופסונ תובתכ
הוויטקפסרפב רועיש :ילאירא א"ל

טסיכרנא אלו טילופומסוק אל ,טסיפיצפ אל ,טסינמוה אל

רוסנא סמיי'גו הירדנלפב ףרוח

ןונממגא לש תוסוכמה וינפ תא תומדל

םילבכב סליה ילרווב שי קוידב

[ םיקסעו הלכלכ | ץוח תושדח | םויה תושדח | ןושאר דומע ]
[ טרופס | הירלג | תובתכ | םירמאמ | ןוהה קוש ]
[ םינותיעה תורתוכ | עבטמ ירעש | ריוואה גזמ תיזחת | תימויה הרוטקירקה ]