2003 לירפאב 2 ,ג"סשת ב רדאב ט"כ יעיבר םוי
חדשותכלכלהגלריהספורטהעיתון המודפסמדריך טלוויזיהארכיון הארץלא רואים עבריתדף הביתתמיכה ושירותחלון החדשות של הארץwww.haaretz.com
ספדומה ןותיעה
ןושארה דומעה
םויה תושדח לכ
ץוח תושדח
םירמאמ
תובתכ
תכרעמל םיבתכמ
הלכלכ
ןוהה קוש
הירלג
טרופס
ישיש םוי ןויליג
תורפסו תוברת
ישיש םוי הירלג
םיפסומ
ץראה ףסומ
ן"לדנ ףסומ
םירפס
החיתפ רמאמ
םישדח םירפס
םיבתכמ
רכמה יבר תלבט
תואירב ףסומ
טנרטניא ןטפק
ףלוחה עובשה
תימויה הרוטקירקה
ץראה תונש 85
םוריח תויונרות
םירפס << תספדומה הרודהמה
יופימ
הפמה לע ראשינו הפמה לע ונחנא
ולש רוצ תאמ
ןייוולה דע אבדיממ תופמב לארשי ץרא
אבדמ תפמ
ןואיזומ .(ךרוע) יבשת לאירא
ןוחטיבה דרשמו ,םילשורי ,לארשי
138 ,'מע 178 ,רואל האצוהה -
םילקש

and Rizzoli, 168pp, 138 NIS A.
Tishby (ed.) tr. Y. Idan et
al., Israel Museum

Holy Land in Maps

םייומידב ץצפומה ונמלועב
הכפה הקיתעה הפמה ,םיילאוזיו
ןויערל למס ,ףילגוריה ןיעמל
טיש תועסמל תומוסרפמ :הניפ לכמ ונילא תוטבינ תוקיתע תופמ .רחא
ינבא רוטע סובולג) םיינויח םירצומ תיינקל םיגולטקמ ,(ללכ ךרד םימוסק)
םינידעה טירחתה יווק .םינמויו הנש תוחולמ ,('ץנופ תרעקל חתפנה ןח
,םייוהד םימ יעבצ תוחושמה תושביה ,שרפמ תוינואו םי תוצלפמ םיראתמה
םימת ,יטוזקא ,ןשי םלוע בואב םילעמ םימותסה םייניטלה םיבותיכה
תואמו תורשע לש קתע ימוכסב םויכ תורחסנ ןמצע תופמה .דחאכ ינקתפרהו
.תונמא תוריצי דצל ןוממ ילעב לש םהיתב תוריק לע תולתנו ,םירלוד יפלא
רקח ,רוחסמהו היצזינוקיאה לש ענמנ יתלבהו ןבומה ךילהתה דצל ךא
.שממ לש החירפ הלא םימיב האור היפרגוטרכה לש הירוטסיהה

,םינפסא - םיחמומ ץמוק לש םתלחנ רבעב היה תוקיתע תופמב ירקחמה ןיינעה
ןתוא וטקילש - םיילאיצניבורפ םינוירוטסיה וא תוילגתו תועסמ יבבוח
עדיה תחימצ תא וא םיוסמ רוזא לש יופימה תודלות תא וראיתו תונדקשב
שדח דממ ףסונ (םלעיהל ברסמה) תוימואלה ןדיעב .וקויד תמרו יפרגואיגה
הפמה לע תולעבה םצע ןכש ,טרפב תוירוטסיה תופמבו ללכב תופמב ןיינעל
חיכומכ ספתנ - תראתמ איהש המל שממ לש סחי אלל םיתעל - הקיתעה
םע ןיב יטנמור רשקו ימואל םויק ףצר (הארנכ תיטתפמיס היגמ תועצמאב)
בל תמושת תופמל םידחיימה םירקוחה לגעמ ,תאז תמועל ,םויכ .וצראל
,תיטילופ הבשחמ ,תונמא ,תותד ,תורפס ירקוח .דואמ בחרתה תיניצר
ןויעל יוארה בושח ירוטסיה ךמסמכ הפמה תא םידמול עדמו היגולופורתנא
לש תירוטסיהה היפרגואיגה תודוא לע ונתוא תודמלמ רבעה תופמ .תרוקיבו
לע וא ,םיבושיי תומשו תורהנ יקיפא תונתשה לע ,רחא וא הז ץרא לבח
וננעמל תוחתופ ןה ,רתוי ףא ילואו ,ךכמ תוחפ אל ךא .רויע יכילהת
.ןתוא הרצייש הרבחה לש תיתוברתה היפרגופוטה לא םישדח םיליבש

תונמאהו עדמה רקחב תומוד תורומת רואל ,םויכ דואמ םיעדומ תופמה ירקוח
ןיבל הפמה ןיבש ןידעה קחשמל ,ילראה ןו'גכ םיבושח םירקוח תובקעבו
,המגודל ,םא .הדלונ םהילאש םייתוברתהו םייתרבחה ,םייטילופה םירשקהה
יופימב ןיינעה תא הריבגה 16-הו 15-ה תואמב תיזוכירה הנידמה תחימצ
דוסיה קוזיחל ואיבה ןרותב לובגה תופמ ,הפוריא תוכלממ ןיב תולובגה
םיבחרה םירשקהה ,רמולכ .הלילח רזוחו ,תונובירה תסיפתב ילאירוטירטה
םה ,ינש דצמו ,תוטקונ ןהש גוצייה תומכסומ תאו תופמה ינכות תא םינתמ
.שממ תופמ ןתוא ידי-לע שדחמ םיבצעתמ

לאירא ריבסמש יפכ .תונמאל יופימ ןיב םיבכרומה םיסחיה איה תפסונ המגוד
ןיב וא ,תודודמל תויוויטרוקד תופמ ןיב תלבוקמה החישקה הנחבהה ,יבשת
יופימב וקסע סנסנרב םינמאה יבושח :תינטשפו תיתייעב איה ,עדמל תונמא
:דוסי יגשומ המכ תוקלוח הפמהו הנומתה ,ונימיב םגו ,(רריד ,ודרנואיל)
וידחי תוחנומ ,סנו'ג רפס'ג ןיבהש יפכ ,ןהיתש .בוציע ,לטיה ,הדימ הנק
.הקיטתסאהו גוצייה תוטנידרואוק ןיב החותמה תיגשומה תשרה לע

ןיינעל םה ףא םיכוז ללכב "השודקה היפרגואיגה" ןויערו שדוקה ץרא תופמ
תוררחתשהה תא ,ןוליחה תא רבעב השיגדה היפרגוטרכה לש הירוטסיהה .שדוחמ
תופמל םייניבה ימי תופממ רבעמל חתפמכ ,תיתייסנכה המגודה ילבכמ
ןיב םייזכרמה םיפרגוטרכה ןמ םיבר לש תויפרגויבב רצק ןויע ךא .סנסנרה
ישנא ויה יכ דמלמ - תיעדמה הכפהמהו תוילגתה תפוקת - 17-ל 15-ה האמה
.שדוקה ץרא יופימב קימעמו רישי ןפואב וקסע רשא םיגולואיתו הייסנכ
עדיה תיזחב רבעב ויה הבוט הנש יסיטרכ םויכ תורטעמה תופמ ןתוא
ןוויכ) תיניטל םיבותכ סרכ-יבע םירפס ךותב וספדנ ללכ ךרדבו ,יפוריאה
תוחיטבמ תחטבומה ץראה תופמ .(יפוריא-ללכ םידמולמ להקל םידעוימ ויהש
,תיפרגואיג הבישחו עדמ ,תד ןיב ירוטסיהה רשקב ןוידל רישע עצמ אופיא
.ושודיקל בחרמה תדידמ ןיב

תנומת דעו אבדימ ספיספמ לארשי ץרא :הפמה לע" יבשת לאירא רצאש הכורעתב
הלא תורוש בתוכמ רצבנ (2002-2001 ,ףרוח-ויתס ,לארשי ןואיזומ) "ןייוול
.דספהב רבודמ ,התוא הוולמה ביהרמה רפסה יפל טופשל םא .רקבל

רואל ףסואמ םג ךא ,ןואיזומה יפסואמ םיטירפ לע רקיעב הססבתה הכורעתה
הגיצה לכה ךסבו ,םייטרפ םיפסואמו תויאפוריא תוירפסמ ,תימואלה הירפסב
שדוקה ץרא תופמ לש ,ונימי דעו הקיתעה תעה ןמ ,הרישעו הבחר המרונפ
הרוצב ,םיגצומ םיעבשכ שיגמ ,תילגנא הסרגב םג עיפוהש ,רפסה .םילשוריו
ןה .םיחמומ םירקוח תאמ אובמ ירמאמ המכ תייוולב ,הקימעמ ךא תיתיצמת
תודלות תא ףטחב רוקסל ולכוי םירויאה ןיב םילעלעמה ןהו םיארוקה
םוחתב תשחרתמה הכפהמהמ גלזמה הצק לע םועטלו לארשי ץרא לש היפרגוטרכה
תורעהב רזעיהל ולכוי אשונה לע דוע דומלל ותפתי רשא הלא .תופמה רקח
םייזכרמה םירקחמל (דימת אל ךא) ללכ ךרדב תונפמה היפרגוילביבבו
םינטק םירויאהו ,םיכרע המכ וטמשנ תילגנאה הרודהמב .םוחתב םינכדועמהו
דקפנ ומוקמש חתפמב התכז איה תאז תמועל .םתאירק לע השקמש המ ,רתוי
.לבחו ,תירבעה הרודהמב

אבדימ תפממ לארשי ץרא לש יופימה ףצר תא ןומדק ילתפנ גיצמ חתופה רמאמב
ןומדק .תויללכה תויתוברתהו תויגולונכטה תויוחתפתה רואל ,ונימי דעו
ימיבו הקיתעה תעב םייזכרמה יופימה ילעפמו תוקינכט תא הרצקב רקוס
תומשבו םייפרגוטרכ םילטיהב ,סלטאה תוחתפתהו סופדה תכפהמב ןד ,םייניבה
ראתמ ןיבור בכיר .ינייוול יופימו ריווא ימולצתב םתוחו ,םייפרגואיג
ןיבור .םיבר םירמאמו םירפס רביח ןהילעש ,םילשורי תופמ תא תוריהבב
ינשבו ,ריעה לש "תויתואיצמ" תופמ ןיבל "תוינוימד" תופמ ןיב ןיחבמ
לאירא .יתמו ,יממ קיתעה ימ - םייפרגוטרכ ןיסחוי תונליא הלגמ םיגוסה
יופימ ןיבש םייטרואיתהו םיירוטסיהה םירשקב ,הלעמל רכזנכ ,ןד יבשת
םיגצומ םיראותמ רפסה ףוגב .תואיצמה לש יפרג גוציי תוטיש יתשכ תונמאו
םיגצומה בור .ןמז תופוקתו םיאשונ יפ לע קלוחמ אוהו ,הכורעתה ןמ
200" ומכ ,שממ לש םירמאמ ךותב םיצבושמ םקלח ךא ,דרפנ ךרעב םיוולמ
ןמ החמומ ,שיבג בד לש ותביתכב ,"2000-1799 ,יפרגופוט יופימ תונש
.תירבעה הטיסרבינואה

אוה תופמב הרואית תופיצרש ץרא (לארשי) התויהב" יכ יבשת ריבסמ אובמב
לש ריצקת םג תווהל הלש יופימה תודלות לש הריקס הלוכי ,םידקת רסח
הסמסמתה םיבחר םירשקה חותפל הבוטה ותנווכ ךא ."ללכב יופימה תודלות
יגוס יוביר .הזה ברה רשועה תשגהב תודיכלו תודיחא רדעה לשב המ תדימב
ךדיאמ תולבלבמ תוציפקו אסיג דחמ תורתוימ תורזח רצוי םיכרעהו םירמאמה
העבראב םירבחמ השולש םיבתוכ ימלת לש "היפרגואיג"ה לע ,לשמל .אסיג
,םלוע תופמב תקסועה הדיחיה .האלמ הרוצב אל םוקמ םושב ךא ,רפסב תומוקמ
.ןומדק ילתפנ לש ורמאמ ךותב בטיה בלתשהל הלוכי התיה םיסובולגו םיסלטא
םירויאל רקיעב סחייתמ ןיבור בכיר לש דמולמה ורמאמ ,ותבוטב אלש
םירויאהו ,דומעה רפסמ לא הינפה אלל ,ונממ םידומע 120 קחרמ םיאצמנה
שיבג בד לש ורמאמ ,םתמועל .טסקטל תורישי םייטנוולר םניא ותוא םיוולמה
,אשונה לש תיללכ הריקס ןיבל םיגצומב קימעמ ןויד ןיב החלצהב בלשמ
.םירויאל ללמ ןיב רקיעבו

ףצרל התכזש ךכב תידוחיי ונצרא יכ העיבקה דירטמ ןפואב תרזוח רפסה ךרואל
"םידקת רסח" ,(ןואיזומה להנמ ,רדיינס סמיי'ג) "ול המוד ןיאש" יופימ
ךא .יניינע ןפואב ךכ לע קולחל ןתינ .(ןומדק) "רתויב ךוראה" ,(ךרועה)
הניאש תינתרק תימצע תובישח וזיא תורדשמ הלא ןיעמ תורעה ,תאזל רבעמ
תואובמ יכ תודוהל שי ,תאז םע .הרטמה ןמ ךפיהה תא הגישמשו המוקמב
םא ןיב ,הזכש ןוטב דימת טעמכ םינייפאתמ םיימואל םיסלטאו תופמ ימובלאל
.םירצמב וא ןילופב ,הילטיאב רבודמ

קר אל הרושק הכורעתה תחלצה :ימואל םובלאב ןאכ רבודמ ןכא הבר הדימבו
הדידמה תופמ ןדיעב םג" :אובמב יבשת בתוכ ."בצמ"ל םג אלא ,היגצומ יפיל
ץראה תפמ הווהמ ,'תדלומ' התואב ךשמתמה ימואלה תומיעה עקר לע ,תויעדמה
ןיא תימצע תוננובתה לש הז טוח הצקל ךא ."תועמשמ ברו ןועט יכרע למס
לש יופימה תודלותב בתכנ אל ןיידעש בושח קרפ .רפסב שממ לש ךשמה
לע דקוש רבכ והשימש תווקל ונילעו ,ינויצה קרפה אקווד אוה לארשי-ץרא
םימוסרפה דחא אוה "תופמב לארשי ץרא" ,ךכ וא ךכ .הזה קתרמה רפסה תביתכ
םוחתב תושדחה תויוחתפתהל בחרה להקה תא םיפשוחה תירבעב םינושארה
תומלוע יבבוחל ,םגו ,בלו םייניע םיכחמ רפס .היפרגוטרכה לש הירוטסיהה
.םיגחל הפי הנתמ ,םימימתו םייטוזקא ,םינשי
Online טרופס | Online הירלג | Online הלכלכ
רתאה ןונקת | תורישו הכימת | ץראה ןויכרא | ןושאר דומע - תספדומה הרודהמה | רתאל המשרה
All rights reserved Haaretz   ©  "ץראה" , תורומש תויוכזה לכ